Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå vilka medlemmar som bör väljas till föreningens olika förtroendeposter. Om det finns många kandidater har årsmötet inte möjlighet att göra ingående intervjuer på plats utan därför förbereder valberedningen detta innan mötet. Valberedningen gör sedan en rekommendation som mötet tar ställning till.

En förenings valberedning brukar bestå av tre till fem personer, men kan vara både större och mindre. Antalet avgörs av vad som passar föreningen bäst och kan bero på föreningens storlek och spridning. Många föreningar, ofta mindre sådana, har ingen valberedning alls.

Vem bör sitta i valberedningen?

Vilka egenskaper som värderas hos en valberedare kan variera mellan olika föreningar. En bra grund är sociala och utåtriktade personer som träffar många medlemmar och har breda kontaktnät. Det kan också vara intressant att ha en eller flera personer i valberedningen som tidigare har suttit i föreningens styrelse och som därför har djupare kunskaper om hur styrelsen arbetar och vad uppdraget innebär.

I föreningar med bred verksamhet kan det finnas ett egenvärde i att valberedarna representerar alla olika verksamhetsgrenar, så att kontakter finns åt alla håll, men detta kan givetvis kompenseras av att valberedarna är aktiva och utåtriktade i att träffa många medlemmar under året. I en geografiskt utspridd förening kan det på samma sätt vara värdefullt med en geografiskt representativ valberedning men inte heller detta är någon nödvändighet.

En måste inte ha några särskilda förkunskaper eller någon utbildning för att bli en bra valberedare utan det nödvändigaste kan en lära sig under året.

Vad gör valberedningen?

Valberedningen har ett helt år på sig att samla på sig information om föreningen och leta upp lämpliga personer. Det är viktigt att valberedningen börjar arbeta tidigt, gärna ett halvår före årsmötet så att de slipper stressa fram ett förslag precis före årsmötet. Då kan man fråga runt i föreningen vilka som kan tänkas vara intresserade av att vara förtroendevalda i föreningen.

Om föreningen är större och en inte känner alla kan det vara en god idé att informera om att det går att nominera personer till förtroendeposter och vem en i så fall bör ta kontakt med. Är föreningen riktigt stor går det att använda sig av Nominator som utvecklats av Sverok Admin. Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals och att samtliga nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt. Det är nämligen en viktigt uppgift för valberedningen att försöka vara objektiv, och om det finns konflikter inom föreningen bör valberedningen inte ta parti för någon sida.

 

Som valberedare behöver en veta vilket arbete styrelsen utför. För att kunna ha en god uppfattning om det och om vem som är lämplig att i föreningsstyrelsen är det bra om valberedningen deltar på något styrelsemöte och är med så mycket som möjligt i föreningens verksamhet. Det gäller att skaffa sig en uppfattning om vilka av de förtroendevalda som är duktiga och bör väljas om samt vilka medlemmar i föreningen som skulle kunna passa i styrelsen. Därför består det huvudsakliga arbetet som valberedare att prata med så många som möjligt och ibland övertala en och annan att hen visst skulle passa bra i styrelsen.

En valberedning som tagit som uppdrag på allvar och som på årsmötet kan presentera väl underbyggda förslag får oftast stor uppskattning av medlemmarna och dessutom brukar sådana förslag antas i sin helhet. Därför blir det extra kul att som valberedare göra ett ordentligt jobb och sen se hur föreningen får en extra bra start på det nya verksamhetsåret i och med en riktigt bra styrelse som en själv förslagit!

Checklista för valberedningen

Efter årsmötet där du blivit vald

  • Utvärdera förra årets arbete (gärna tillsammans med tidigare valberedning). Vad fungerade bra? Vad kan bli bättre? Hur togs valberedningens förslag emot på årsmötet?
  • Gör en tidsplan för det kommande året och utse vilka som är ansvariga. Bra saker som kan ingå i tidsplanen är till exempel vilka aktiviteter valberedningen ska besöka, när och hur nomineringar ska samlas in, när ni ska ha möten, under vilken period ni behöver hålla intervjuer och vilket datum ni räknar med att ert förslag ska vara färdigt.

Löpande under året

  • Besök föreningens aktiviteter. Informera om valberedningens arbete och spana in intressanta medlemmar.
  • Håll er informerade om styrelsens arbete och vad som händer i föreningen och vilka behov som finns för framtiden.

När årsmötet närmar sig

  • Samla in namn och kontaktuppgifter till intressanta kandidater. Ta kontakt med dem och informera dem om vad uppdraget innebär – fråga om de är intresserade.
  • Fundera på hur många personer som behövs till styrelsen nästa år och vilka egenskaper som är viktiga.
  • Intervjua alla som tackat ja till ett uppdrag.
  • Sammanställ ett förslag baserat på intervjuer och er tidigare analys av vilka behov föreningen har.
  • Kontakta alla som ingår i förslaget och låt dem godkänna det innan ni går ut med det offentligt. Kontakta gärna eventuella personer som inte ingår i förslaget men som hade velat göra det så att de är förberedda.
  • Presentera förslaget med en motivering inför och under årsmötet.

Läs mer

För att inspireras kan du också läsa det dokument som valberedningen för förbundet använder sig av. Deras arbete är förstås väldigt omfattande, men kan användas som inspiration.