Styrelseposter

Styrelseposter

Styrelsen i en förening är den grupp människor som blivit utsedda av årsmötet att sköta föreningens till nästa årsmöte. Du kan läsa mer om detta på sidan som handlar om styrelsen.

På denna sida går vi igenom de olika posterna som är vanliga i en styrelse och hur ansvar brukar fördelas. Viktigt att komma ihåg är att ni kan fördela arbetet precis hur ni vill, så länge ni kommer överens om detta. Bara för att de flesta gör på ett sätt betyder det inte att det är rätt för er, så diskutera hur ni vill ha det!

Ordförande

Ordföranden representerar föreningen samt ansvarar för samordning och ledning av styrelsens arbete. Det är även ordförandens ansvar att leda föreningen ur ett långsiktigt perspektiv där möjligheter och hot identifieras för att se hur de påverkar förbundet över tid.

Ordförande ansvarar oftast för att:

 • Kalla till styrelsemöten
 • Leda, fördela och inspirera arbetet i styrelsen.
 • Skapa ett arbets- och diskussionsklimat i styrelsen som gör att problem och konflikter förebyggs alternativt hanteras och löses.
 • Representera föreningen mot kommun, Studiefrämjandet, Sverok eller andra samarbeten.
 • Ansvara för att styrelsen uppfyller de stadgeenliga uppgifterna.
 • Kontinuerligt göra avstämningar mot verksamhetsplanen.
 • Ha en god överblick över föreningen och dess verksamhet.

Vice ordförande

Det är inte alla föreningar som har en vice ordförande och det är helt okej. Generellt stöttar vice ordförande och är den som ersätter om ordförande tillfälligt eller långsiktigt inte kan utföra sitt uppdrag.

Vice ordförande ansvarar oftast för att:

 • Ersätta ordföranden vid längre frånvaro.
 • Vara ett stöd och bollplank för ordförande

Sekreterare

Sekreterarens huvuduppgift är att hålla ordning på och tillgängliggöra föreningens formalia för medlemmarna.

Sekreteraren ansvarar oftast för att:

 • Skriva protokoll och göra dem offentliga.
 • Hantera föreningens uppföljning av beslut.
 • Hantera föreningens styrdokument.
 • Hantera föreningens medlemslista
 • Skriva verksamhetsberättelse

Kassör

Kassörens främsta uppgift är att hålla i föreningens ekonomi, vilket är ett ganska stort område.

Kassören ansvarar oftast för:

 • Att sköta bokföringen
 • Att löpande hålla styrelsen uppdaterad i ekonomiska frågor
 • Söka bidrag
 • Betala räkningar
 • Skriva den ekonomiska berättelsen

Ledamöter

Ledamöter har oftast ingen på förhand bestämd arbetsuppgift, utan deltar aktivt i det som kommer upp.

Som ledamot är det viktigt att:

 • Vara förberedd inför möten
 • Komma med förslag
 • Ta på sig uppgifter löpande

Ersättare eller Suppleant

Vi brukar rekommendera föreningar att inte använda sig av suppleanter/ersättare. Detta för att de förväntas delta lika aktivt i arbetet som vanliga ledamöter och vara lika insatta, utan att ha samma rösträtt. Vi tycker att det är bättre att alla som är med och arbetar i en styrelse har samma möjlighet att påverka.