Bli Ombud

Ombud på Riksmötet

Varje år får Sveroks föreningar möjlighet att anmäla ombud till Riksmötet, vårt högsta beslutande organ. Det finns alltid minst 101 ombudsplatser, men Förbundsstyrelsen kan bestämma att de vill ha fler.

Varje förening kan anmäla en ombudskandidat. Om det är fler kandidater än ombudsplatser så rangordnas kandidaterna efter hur stor deras förening är. I urvalet tillämpas även en kvotering så att andelen ombud under 26 år ska vara lika stort som andelen medlemmar under 26 år är i hela förbundet. Till sist finns även en geografisk kvotering, som innebär att minst ett ombud från varje län får förtur.

Om ett ombud anmält sig och får förhinder så kan föreningen som anmälda ombudet utse ett nytt ombud, annars står platsen tom.

Anmäl ert förenings ombud via E-bas!

Skicka ombud till Riksmötet

Inför Riksmötet får varje förening anmäla en av sina medlemmar som ombudskandidat. Om denna medlem är under 26 år och inte har deltagit på något tidigare Riksmöte får föreningen dessutom anmäla en ytterligare ombudskandidat. Syftet med detta är att öka sannolikheten för att den nya deltagaren har någon att åka med. Anmälan stänger sex veckor innan Riksmötet, och därefter kommer Riksmötesombud att utses från listan av de anmälda. Om det finns fler ombudskandidater än ombudsplatser kommer ett urval göras för att fastslå vilka som utses till ombud.

Urvalsprocessen

Denna process är ny från och med 2019 och beskrivs dels i stadgarna, och dels i ett eget styrdokument.

Urvalet tar hänsyn till ombudskandidaternas ålder (dvs om de är under 26 eller ej), vilket län de är skrivna i, samt hur stor deras förening är. Ombudskandidaterna sorteras upp i två listor – Lista 1 innehåller alla ombudskandidater som är yngre än 26 år, lista 2 innehåller alla ombudskandidater som är 26 år eller äldre. Listorna är sorterade i föreningarnas storleksordning och med den största föreningen först. Vid lika medlemsantal slumpas ordningen.

I urvalet sker en kvotering utifrån region som syftar till att alla landets län ska ha minst ett ombud. En andel av ombudsplatserna, som motsvarar andelen medlemmar i förbundet under 26 år, tillsätts från lista 1. Därefter tillsätts återstående platser från lista 2. Om det sedan finns ombudsplatser lediga tillsätts de från de som finns kvar på lista 1. Ombudsplatser som efter detta inte är tillsatta förblir vakanta.

  • Under 26 år betyder: att åldern räknas den 31 december innevarande år. Personen får alltså fylla 26 år tidigast nästa år.
  • Kvotering utifrån region betyder: att om en ombudskandidat kommer från ett län, som inte har något annat ombud ännu, så får kandidaten förtur i sin lista.
  • För föreningar med avdelningar: Om en huvudförening avstår från att anmäla någon ombudskandidat kan var och en av dess avdelningar göra det istället. Dessa kandidater har då möjlighet att få varsin ombudsplats på Riksmötet. Om huvudföreningen anmäler en ombudskandidat räknas inte avdelningarnas eventuella ombudskandidater.