FAQ om spelföreningar

FAQ om spelföreningar

Bidrag

Vårt huvudsakliga bidrag är vårt ungdomsföreningsbidrag som går att söka om minst 60 % av medlemmarna i föreningen är mellan 6 och 25 år. Det finns också distriktsbidrag och kommunbidrag och du kan läsa mer om alla tre på denna sida.
Ungdomsföreningsbidraget består av två delar, ett verksamhetsbidrag som är en fast summa på 1750:- och ett medlemsbidrag som är på 25:- per medlem i åldern 6–25 (siffrorna gäller för 2017). Det senare är alltså en rörlig summa, ju fler medlemmar ni har i föreningen desto mer får ni i bidrag. Här kan ni läsa mer om våra bidrag.
Ja föreningen, det vill säga medlemmarna, får själva bestämma vad pengarna ska gå till. Detta görs oftast på föreningens årsmöte där medlemmarna bestämmer föreningens budget för året. Observera att inga pengar får gå direkt till en privatperson och det ska finnas en möjlighet för alla medlemmar att nyttja det som pengarna har gått till!
Nej, ni behöver inte skicka in några ekonomiska uppgifter om vad pengar har gått till, det är dock viktigt att ni sköter ekonomin i föreningen ordentligt. Däremot ska ni som vanligt rapportera er verksamhet (vad ni gjort under året), ert årsmöte och årsmötesprotokoll och era medlemmar.
Under menyvalet Föreningens uppgifter på er sida i eBas finns en knapp som heter ”Skriv ut antagningsbevis”. Om du klickar på den får du fram ett bevis på att er förening är medlem i Sverok. Antagningsbeviset placeras i utskriftskön under Exporter och du behöver trycka på Visa för att kunna skriva ut det. Ibland efterfrågar kommunen eller ett företag ett bevis på att er förening är en ideell, allmännyttig förening som tillhör ett riksförbund. Då kan du enkelt skriva ut beviset och lämna det till den som frågat efter det.
15 februari 2019 är sista dagen att rapportera för 2018, för att få ungdomsföreningsbidrag för 2017.

Ebas

Användarnamnet i eBas är din/er mailadress. Oftast är det mailadressen du använde när du gjorde ansökan för att gå med i Sverok eller så är det er förenings kontaktmailadress. Om ni är flera i er förening som har användare till er förenings konto i eBas så är ett tips att du ber någon annan logga in i eBas och titta på sidan "Användare" som finns under menyalternativet "Övrigt". Där bör din användare finnas och där kan du då se vilken mailadress som står som användarnamn för din användare. Du kan självklart också kontakta Sveroks kansli på info@sverok.se eller 010-551 93 00 så hjälper vi dig.
Om ni har glömt ert lösenord så kan ni gå till den här sidan. Där matar ni in den mailadress som ni har angett som kontaktmailadress för er förening. Därefter kommer ett mail komma till den adressen med vidare instruktioner.

Starta upp förening

En förening bygger på att det är en grupp med människor som vill göra något tillsammans med andra och fungerar genom att beslut fattas på ett demokratiskt vis där alla medlemmar får vara med och bestämma. Därför går det inte att ha en förening med bara en person. Vi har som regel att det behöver vara minst 3 personer i en förening men det är så klart bara bättre ju fler ni är.
När en medlem vill gå med i en förening ska dels vissa uppgifter registreras för att föreningen ska kunna rapportera till Sverok och få bidrag, dels ska medlemmen få viss information om föreningen och godkänna detta. Detta bör minst vara: * Information om föreningen * Stadgar * Information om hur man betalar eventuell medlemsavgift * Registrering av medlemsuppgifter och information om vad de kommer användas till Det är viktigt att den blivande medlemmen får godkänna stadgarna och vad personuppgifterna ska användas till innan steget för medlemskap görs. Anledningen till att föreningen behöver berätta vad personuppgifterna ska användas till, är för att datalagring av personuppgifter regleras av Personuppgiftslagen (PUL). Den säger att man bara får använda uppgifterna till det man angett vid registrering. Du kan läsa mer om PUL på http://www.alltompul.se
Det är inte på något sätt ett krav att ha ett organisationsnummer för att vara en förening. Däremot finns det många instanser som kräver att föreningen har det. Det kan vara kommunen när ni söker bidrag eller om ni ska hyra en lokal. Kom ihåg att alltid ifrågasätta varför ett organisationsnummer behövs, ibland går det lika bra att visa att ni är en godkänd förening hos Sverok, då den andra parten bara vill veta att ni är seriösa och organisationsnummer är tyvärr ett dåligt sätt att mäta seriositet på. Det innebär bara mer arbete i form av deklaration. Det är hos Skatteverket som ni ansöker om organisationsnummer genom att fylla i "Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening SKV 8400" och glöm inte att fylla i "Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift SKV 2501" på samma gång.

Medlemsavgift

Ja, föreningen kan ha stödmedlemmar. Dessa medlemmar får vara med på verksamhet och har yttranderätt samt förslagsrätt, men inte rösträtt och de kan inte sitta i styrelsen. Dessa medlemmar behöver inte rapporteras i eBas.
Ja, det går bra. Ni kan exempelvis ha två olika medlemskapsnivåer där vissa medlemmar betalar en avgift och andra medlemmar inte gör det. I eBas kan man rapportera för varje enskild medlem vilken avgift som har betalats. Tänk på att alla medlemmar ska ha samma demokratiska rättigheter oavsett vilken medlemsavgift de betalar.
Ja, men vid arrangemang ska medlemsavgiften alltid kallas “medlemsavgift” och inte bakas in i exempelvis inträden eller deltagaravgifter. Det går bra att erbjuda lägre deltagaravgifter för personer som betalar medlemskap vid samma tillfälle.

Konton

För att få ett konto i Nordea, fyll i blanketterna nedan och skicka till oss på Sverok, Box 12825, 112 97 Stockholm. Alla fält i blanketterna ska inte fyllas i, så titta gärna på exempelblanketterna först. - Ansökan om bankkonto - Användare och behörigheter - Exempelblankett för ansökan om bankkonto - Exempelblankett för användare och behörigheter
Om du är under 16 år kan du inte ensam ansvara för föreningens konto. Det måste finnas minst en person som är över 16 år som har behörighet till ert föreningskonto. Är ingen i föreningens styrelse över 16 år kan ni utse en vuxen som ni litar på till firmatecknare för att kunna öppna ett konto. Bifoga då också protokoll från ett styrelsemöte där det framgår vem (namn och personnummer) som är utsedd till firmatecknare.
Då är det väldigt viktigt att ni även gör den ändringen hos banken OCH i eBas. På så sätt kan ni fortsätta ha tillgång till viktig information med mera. Om ni har konto i Nordea och byter adress eller öppnar konto i annan bank, meddela oss gärna om detta också, annars skickas posten från banken till den gamla adressen.
Genom att fylla i blanketten Användare och behörigheter och skicka den till Sverok, Box 12825, 112 97 Stockholm. Alla fält på blanketten ska inte fyllas i, så titta gärna på Exempelblanketten för byte av behörigheter först.
Den vanligaste orsaken till att medlemmar inte kan logga in är för att de loggar in som PrivatpersonDet du måste göra är att logga in som Företag. För att logga in som företag kan du följa den här länken.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Alla föreningar som är antagna i Sverok är försäkrade.
Så länge föreningen är ansluten till Sverok, gäller försäkringen.
Företagsförsäkringen innehåller fyra olika delar:
 • Ansvarsförsäkring Den här försäkringen gäller om föreningen blir skyldig att betala skadestånd för en person eller ett föremål som skadats. Försäkringsbolaget går då in och utreder om skadestånd verkligen gäller, förhandlar med den som kräver skadestånd och talar för föreningen vid rättegång eller annan överenskommelse. Försäkringen gör att kostnader för rättegång och liknande täcks. Själva skadeståndet betalas också ut via försäkringen.
  • Försäkringsbelopp: 10 000 000 kr.
 • Rättsskyddsförsäkring Om föreningen hamnar i tvist med någon annan part, betalar den här försäkringen för kostnader vid rättegång och liknande. Självrisken är något föreningen får stå för, och den är en procentuell del av kostnaderna (20% av basbeloppet plus 20% av resten av kostnaden).
  • Försäkringsbelopp: 5 prisbasbelopp
 • Förmögenhetsbrott Den här försäkringen ersätter den skada som skett, om någon i föreningen förskingrat pengar från föreningen eller från någon föreningen har samarbete med. Försäkringen gäller på samma sätt för olovligt dataintrång.
  • Försäkringsbelopp: 20 prisbasbelopp
 • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring Den här försäkringen gäller om föreningens verksamhet måste ställas in på grund av skada på (den försäkrade) platsen där verksamheten hålls. Försäkringen täcker också om verksamheten måste ställas in på grund av skada hos någon annan part (till exempel en leverantör) som behövs för verksamheten. Försäkringen ersätter utebliven vinst då verksamheten ställts in, och täcker fasta kostnader som föreningen har i samband med verksamheten. Försäkringen gäller också om el, gas, vatten eller värme till verksamheten stängs av för att räddningstjänst eller polis har beordrat det (på grund av fara för omgivningen).
  • Om föreningen måste lägga extra resurser på att upprätthålla verksamheten trots avbrott (eller avbrott i el, gas, vatten eller värme), kan försäkringen täcka även sådana kostnader. Det gäller dock inte räddningskostnad, det vill säga en insats som måste göras omedelbart för att undvika skada.
  • Försäkringsbelopp: 3 000 000 kr. Extrakostnader upp till 300 000 kr.
Vill du göra en anmälan, eller få råd om hur du ska göra? Då kan du prata med Sveroks kontakt på Länsförsäkringar. Han heter Urban Watz och nås på 013 – 29 00 03. (Har du frågor om försäkringen, ska du i första hand kontakta Sverok på 010-551 93 00 eller info@sverok.se).

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Alla personer som är medlemmar i någon Sverokförening är försäkrade.
Försäkringen gäller om en olycka inträffar på väg till, från eller under ett arrangemang som arrangeras av Sverok eller en Sverokförening. Du måste inte vara med i den Sverokförening som arrangerar, för så länge du är med i någon Sverokförening gäller försäkringen på ett Sverokanslutet arrangemang.
Försäkringar anger ofta summor i ”prisbasbelopp”. Ett prisbasbelopp är 44 000 kr.
 • Läkekostnader – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Tandskadekostnader – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Resekostnader (t ex till sjukhus) – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Hjälpmedels- och rehabiliteringskostnader – 2 prisbasbelopp
 • Merkostnader som uppstår p g a skadan – 3,5 prisbasbelopp
 • Krisförsäkring – Ingår
 • Ärrersättning – Ersätts enligt särskild tabell
 • Invaliditetsgrad under 50 % – Högsta ersättning är 10 prisbasbelopp
 • Invaliditetsgrad över 50 % – Högsta ersättning är 20 prisbasbelopp
 • Dödsfall – 1 prisbasbelopp
Om Sveroks avtal med Länsförsäkringar upphör och försäkringen slutar gälla, kan Sverokmedlemmar inte teckna egna avtal med försäkringsbolaget och fortsätta ha den här olycksfallsförsäkringen på egen hand. Försäkringen slutar gälla i samma stund som en medlem går ur alla Sverokföreningar hen är med i. Det finns inget efterskydd, alltså ingen period efter avslutat medlemskap då försäkringen gäller.
Om du råkar ut för ett olycksfall på väg till, från eller under ett arrangemang som Sverok eller någon Sverokförening håller i, ska du skicka in skadeanmälningsblanketten till Länsförsäkringar. Adressen står på blanketten. När du fyller i blanketten, ska du skriva med följande information: Försäkringstagare: Sverok Organisationsnummer: 802014-5424 Telefon: 010-551 93 00 Vill du ha hjälp att fylla i blanketten, eller få råd om hur du ska skriva? Då kan du prata med Sveroks kontakt på Länsförsäkringar. Han heter Urban Watz och nås på 013 – 29 00 03 (Har du frågor om försäkringen, ska du i första hand kontakta Sverok på 010-551 93 00 eller info@sverok.se).

Att lägga ner sin förening

Det är alltid tråkigt att behöva lägga ner sin förening. Det ni behöver göra är att kalla till ett årsmöte där ni beslutar om detta, protokollet skickar ni sedan in till oss. Observera att vi endast avregistrerar er förening från Sverok, övriga saker som att avsluta bankkonto (om ni inte har ett Nordeakonto genom oss) behöver ni göra själva. Läs mer på Rapportering - Att upplösa en förening.
Tyvärr så kan ni inte ge spel och inventarier direkt till privatpersoner. Däremot skulle ni kunna ha spelen som priser i en tävling eller så kan ni sälja sakerna till era medlemmar till deras marknadsvärde, exempelvis genom att ha en auktion i föreningen. Marknadsvärdet är vad föremålet skulle kosta att köpa begagnat i affär, på Tradera eller på auktion. Ni kan också ge bort era spel till en annan förening eller till en verksamhet som på något sätt har med spel att göra.
Först och främst så kan ni alltid hitta på något kul tillsammans för pengarna, kanske äta en avslutningsmiddag eller liknande. Ni kan också välja att skänka resterande pengar, då behöver de gå till en förening eller verksamhet som på något sätt har med spel eller främjandet av spelhobbyn att göra. Det går även bra att sätta tillbaka pengarna till oss så kan vi ge dem till en annan Sverokförening.