Vad hände på Riksmötet 2019?

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Helgen 22-24 november samlades de 131 ombud som anmälts av föreningarna till årets Riksmöte. Mötet ägde rum i Uddevalla, och behandlade motioner, antog verksamhetsplan och budget, och utsåg nästa års förtroendevalda.

Bland motionerna som mötet antog fanns en stor stagerevision, med språkliga delar och vissa ändringar av stadgarnas betydelse. Vi antog en ny likabehandlingsplan, en satsning på verksamhet i fritidshem, och ett fokus på Barnkonventionen lades till i Verksamhetsplanen under mötets gång.

Mötet började som vanligt på fredag kväll. De flesta av ombuden anlände tillsammans i någon av de två bussturerna från Göteborg som förbundet anordnade. Med många nya ombud hade fredagkvällen ett stort fokus på att gå igenom mötesformalia och låta alla bekanta sig med VoteIt. Därefter avhandlades några av rapporterna för det senast avslutade verksamhetsåret – 2018. 

Riksmötet 2019 i full gång

På lördag förmiddag ägde friformsdebatten rum. På diskuteras olika motioner och beslut parallellt, och ombuden får själva välja vilka diskussioner de vill delta i. Med många deltagare och relativt få motioner hade Förbundsstyrelsen lagt till ett par diskussionsfrågor, bland annat en workshop om förbundets identitet, vilka medlemsvärden Sveroks medlemmar kan och bör få, och en möjlighet att ge synpunkter på den rekryteringsstrategi som arbetats fram under året. 

En av de mer väldiskuterade motionerna handlade om Riksmötets organisation. I flera år har det funnits förslag på att gå över till att ha Riksmötet vartannat år för att möjliggöra effektivisering och besparingar. Under 2019 gjorde Förbundsstyrelsen en utredning av denna möjlighet och lade till Riksmötet fram ett förslag på hur det skulle kunna genomföras, men också en rekommendation om att inte genomföra förslaget. Istället ville styrelsen utreda möjligheten att vissa frågor på Riksmötet bara skulle behandlas vartannat år, för att både ge större långsiktighet och möjlighet till något kortare möten. Denna motion vann bifall. 

Två av de mest omfattande motionerna behandlade en stadgerevision som Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att genomföra 2019. Revisionen syftade till att likrikta språket i stadgarna, och att de stadgekommentarer som lika gärna kunde varit del av stadgetexten blev det. Den ena motionen innehöll även stadgeändringar som bedömdes ändra stadgarnas betydelse. Detta inkluderade införandet av en paragraf som möjliggör att helt utesluta en medlem ur förbundet, samt ett förtydligande av förbundsstyrelsens sammansättning. Dessa ändringar antogs av Riksmötet, och de uppdaterade stadgarna finns att läsa HÄR.

2020 års verksamhetsplan är organiserad utifrån förbundets strategi, Sverokare på Mars, och har ett stort fokus på rekrytering och att stärka föreningar, men också att fortsätta bedriva påverkansarbete om frågor som är viktiga för föreningarna. Riksmötet lade till ett uppdrag om att låta barnkonventionen genomsyra förbundets arbete, och 2020 ska Sverok återigen dela ut priset Årets Ungdomskommun. 

Den budget som antogs beräknas ge ett stort minusresultat, men detta är en motreaktion på dels vikande medlemssiffror, dels flera år av plusresultat. Förbundet har resurserna att satsa på tillväxt och att utveckla stödet vi ger till föreningarna, och ska göra det. Eftersom budgeten för föreningsbidrag underutnyttjats de senaste åren så kommer det 2020 införas nya sökbara medel för aktiviteter föreningarna genomför, som inte kommer ha samma krav på andel ungdomsmedlemmar som nuvarande bidrag!

I årets förtroendeval valdes Alexandra Appleby Hjortswang på nytt till Förbundsordförande, och Erland Nylund till förbundssekreterare. Till vice förbundsordförande omvaldes även Max Horttanainen, och styrelsens ledamöter blev David Eriksson, Lucy Jonsson, Helena Sandahl, Anna Kärrstrand, Elaine Boström och Jonas Nilsson!

Den nyvalda valberedningen är: Alexander Hallberg, Michael Lönn, Jojjon Hamrén, Mia Johansson, Linn-Marie Edlund och Sofia Espvall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.